Over de VVMC

Privacybeleid en algemene voorwaarden

Hier vind je alle algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Voor vragen, neem contact met ons op.

Privacybeleid van de VVMC

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VVMC (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

We adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

VVMC
Stadhuisplein 344A
5038 TH Tilburg

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477271

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via secretariaat@vvmc.nl.


2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel
2.1
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
⋅ Geslacht, ⋅ Initialen, ⋅ Voornaam, ⋅ Tussenvoegsel, ⋅ Achternaam
⋅ Adres, ⋅ Postcode, ⋅ Woonplaats, ⋅ Provincie, ⋅ Land
⋅ E-mailadres, ⋅ Telefoonnummer, ⋅ Mobiel, ⋅ Mobiel Werk
⋅ Geboortedatum, ⋅ Lidnummer
⋅ Ingangsdatum en Einddatum Lidmaatschap
⋅ Login Ledenportaal, ⋅ Wachtwoord Ledenportaal (versleuteld opgeslagen), ⋅ Contributiemodel,
⋅ Soort Lid, ⋅ Betaalwijze, ⋅ Aangemeld door,
⋅ Actief bij de VVMC en zo ja, in welke functie,
⋅ Personeelsnummer, ⋅ Werkgever/Opleidingsinstituut, ⋅ Datum in dienst/Start Opleiding ⋅ Functie, ⋅ Standplaats/Opleidingsplaats, ⋅ Afdeling


2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie,


b) je naam en adresgegevens of e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes,


c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de contributie af te wikkelen,


d) je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie,


e) je login en wachtwoord worden opgeslagen om je toegang te geven tot het ledenportaal. Hier kan je je gegevens altijd inzien en wijzigen.


f) Je werkgever/opleidingsinstituut, functie, standplaats en afdeling wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie die betrekking heeft op leden die deel uitmaken van een specifieke doelgroep.


g) Je naam en personeelsnummer worden gedeeld met je werkgever i.v.m. de inning van de door jou verschuldigde contributie en daaraan gerelateerde zaken.


2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden en worden nooit verstrekt aan derden.


3. Bewaartermijnen
3.1
De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de verwerkers heeft de organisatie een verwerkers- overeenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG na te leven.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1
Via het ledenportaal heb je inzage in je persoonsgegevens en kan je zelf deze gegevens wijzigen.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (secretariaat@vvmc.nl). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (secretariaat@vvmc.nl).


6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de VVMC bekend gemaakt. We adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.