Signalen

Ultimatum aan NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO

In samenspraak met onze leden hebben wij dan ook besloten om u een ultimatum te stellen.

Tilburg, 5 augustus 2022   

Inzake: Ultimatum

 

 

Geachte heer Greve,

Op 1 juli 2022 eindigde de collectieve arbeidsovereenkomst NS 2020-2022.

Wij hebben de afgelopen periode herhaaldelijk met u overleg gevoerd om te komen tot het afsluiten van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (hierna te noemen: ‘de cao’). 

Wij hebben op 5 data overleg gevoerd, te weten 10 mei 2022, 24 mei 2022, 22 juni 2022, 30 juni 2022 en 7 juli 2022.  

VVMC heeft aangegeven dat het voor haar belangrijk is dat medewerkers beloond worden voor hun inzet in de afgelopen jaren en zich daar ook voor gewaardeerd voelen. Onze eisen sluiten daar op aan.

Wij hebben tijdens de gevoerde overleggen getracht om u ertoe te bewegen om substantieel aan onze eisen tegemoet te komen. Helaas heeft u dat niet gedaan.  

Nu er tussen partijen een onoverbrugbaar verschil van standpunten aangaande het tot stand brengen van een nieuwe cao is ontstaan, stellen wij vast dat partijen zijn uitonderhandeld, zoals wij ook al in onze e-mail van 8 juli 2022 hebben aangegeven.

Wij hebben hierover onze leden geraadpleegd in een periode van twee weken en tevens hierover onder onze leden een enquête gehouden. Op basis hiervan moet worden vastgesteld dat onze leden niet akkoord gaan met de situatie zoals die zich tot nu toe heeft ontwikkeld en hebben de voorstellen, zoals door NS geformuleerd op 7 en 8 juli 2022, in grote meerderheid afgewezen. Onze leden wensen te komen tot een nieuwe cao en hun actiebereidheid om dat te bewerkstelligen is groot.

In samenspraak met onze leden hebben wij dan ook besloten om u een ultimatum te stellen.

De eisen waaraan u tegemoet dient te komen zijn enerzijds door ons tijdens de diverse besprekingen duidelijk uiteengezet en verwoord in onze voorstellenbrief van 10 mei 2022.

Indien u niet uiterlijk 12 augustus 2022 vóór 16.00 uur positief heeft gereageerd door deze eisen integraal in te willigen, dan dient u rekening te houden met het door ons uitroepen en organiseren van collectieve acties in de breedste zin van het woord, zowel voor korte of langere duur.

Uiteraard zullen wij bij eventuele acties rekening houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en zijn wij te allen tijde bereid tot het voeren van overleg over waarborg van de veiligheid van mensen, goederen en materieel tijdens voornoemde acties.

Indien dit zogenaamde ‘technisch overleg’ wordt gewenst, dan dient dit naar onze mening plaats te vinden voordat de looptijd van het ultimatum is verstreken, opdat de juiste maatregelen zo tijdig mogelijk getroffen kunnen worden.

Daartoe kan contact worden opgenomen met onze onderhandelaar Rob de Groot,  of Harry van der Laan.

Het is mogelijk dat behalve u, ook derden hinder of schade ondervinden van de door ons georganiseerde acties. Dit vloeit logischerwijs voort uit ons actierecht, zoals neergelegd in art. 6 lid 4 ESH en is als zodanig niet onrechtmatig.

Wij wijzen u er op dat het uw verantwoordelijkheid is om derden tijdig te informeren over het in deze brief gestelde ultimatum en de thans aangekondigde acties.

Voorts attenderen wij u er op dat wij werk dat normaliter uitgevoerd wordt door de actievoerders, hierbij besmet verklaren en dat wij het laten overnemen van dat werk onrechtmatig achten.

Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging over te gaan tot het nemen van (rechts)maatregelen wanneer wij constateren dat u zich schuldig maakt aan het overtreden van het zogenaamde ‘onderkruipersverbod’ of anderszins onrechtmatig jegens onze vakorganisatie handelt. Dit kan ook betekenen dat wij de Inspectie SZW vragen een onderzoek in te stellen. Vanzelfsprekend zullen wij onze leden en andere werknemers oproepen om geen besmet werk te verrichten.

Hoogachtend,

Namens VVMC:

 

R. de Groot                                                                W. Eilert

 

……………………                                                   …………………………

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer