Signalen

Expertmeeting Roosterproblematiek NightJet Zürich: NS Internationaal vergeet alternatieven

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Keuze NS Internationaal

 

Donderdag 13 januari 2022

Dinsdag 11 januari jl., vond er een expertmeeting plaats tussen vertegenwoordigers van de directie NS Internationaal, de OC NS Internationaal en vakbonden. Alle drie de vakbonden lieten zich naast de bestuurders vertegenwoordigen door direct betrokken kaderleden. FNV Spoor liet zich ook ondersteunen door een arbeidstijdenspecialist. Doel van de bijeenkomst was om de situatie rondom de NightJet Zurich met elkaar te verkennen. Echter NS International lijkt al keuzes te hebben gemaakt.

 

Keuze NS Internationaal

NS Internationaal gaf te kennen dat met name cao-afspraken ervoor zorgen dat de betreffende medewerkers van de ICE, 14 uur moeten wachten in Frankfurt. Uiteraard kunnen de dienstregeling en roosters zo worden opgesteld dat dit aan de orde is. Dat zou betekenen dat de medewerkers erg veel onbetaalde tijd van huis zijn, waar dan een lage cao-onkostenvergoeding tegenover staat. De vakbonden hebben aangegeven dat een deel van onze achterban een cao-afspraak mist, waarmee je vanaf je 50ste levensjaar kan worden vrijgesteld van de harde nachtdiensten (Diensten die de periode 02.00 – 04.00 geheel of gedeeltelijk omvatten). Zoals wel voor de binnenlandse collega’s is geregeld. Wij hebben met NS Internationaal afgesproken dat er alternatieven om gezond te roosteren onderzocht moeten worden waarbij ook gekeken wordt naar wat nachtdiensten voor ouderen betekent.

 

NS Internationaal heeft onder de betreffende medewerkers een uitvraag gedaan wat men van de door NS internationaal gecreëerde diensten vindt. Helaas heeft NS geen enkele andere optie aan deze groep Trainmanagers en Machinisten voorgelegd.

 

Alternatieve oplossingen

De alternatieve oplossingen die de vakbonden zien, naast het eventueel versoepelen van de cao-afspraak met betrekking tot nachtdiensten zijn:

 

•   Een knip in de dienst maken, waarbij men de trein overdraagt aan bijvoorbeeld Duitse collega’s, om zelf een trein terug te nemen, zodat men op tijd terug op standplaats is.

•   Een deel van de 14 uur, bijvoorbeeld 7 uur, als arbeidstijd benoemen, zodat deze in het weekuurtotaal

meetelt, deze 7 uren ook volledig worden doorbetaald en je in op een ander moment in het rooster die 7 uur als privétijd kan benutten. Voor de ATW/ATB(Arbeidstijdenwet/Arbeidstijdenbesluit) geldt het dan niet als arbeidstijd.

•   De keuze uit de diverse mogelijkheden kan per functiegroep Machinisten en Trainmanagers

verschillen.

 

 

NS Internationaal heeft toegezegd deze opties nog te zullen onderzoeken en er bij ons op terug te komen.

 

 

Geen adviesaanvraag ingediend

Wat ons tegenviel is dat het erop lijkt dat NS kennelijk al een contract heeft getekend waarmee NS Internationaal verplichtingen is aangegaan, met effect op de medewerkers, zonder daarvoor advies aan de OR te vragen.

 

 

Zo stelt NS internationaal dat de eerste van bovenstaande twee alternatieve opties niet mogelijk is vanwege dat contract.

 

OC kan ook instemming weigeren

NS Internationaal heeft tot nu toe laten geloven dat NS Internationaal die 14 uur overstaan zonder meer kan opleggen omdat de cao die mogelijkheid biedt.

Bonden hebben de directie en aanwezige OC leden voorgehouden dat de betreffende cao bepaling de maximale ruimte is, maar dat dat het uitvoeren van de werktijden zoals NS Internationaal het wenst enkel mag als de OC hiervoor instemming geeft, maar dat de OC die toestemming kan en mag weigeren, als er uitvoerbare alternatieven zijn. En wij stellen vast dat het eerste bovenstaande alternatief uitgezocht moet worden, maar

het tweede zeker kan.

 

 

Laatste optie voor vakbonden

Voor de vakbonden is het echt een laatste optie om eventueel te onderzoeken of we willen meewerken om de beperkingen van nachtarbeid in de cao op te rekken. Dit omdat deze beperking juist bedoeld is om medewerkers te beschermen. Het nu versoepelen omdat het erop lijkt dat NS Internationaal een contract is aangegaan zonder vooraf een advies aan de OR te hebben gevraagd, is niet in belang van onze leden.

 

Als de directie wel vooraf advies over het te tekenen contract over de NightJet aan de OR zou hebben

gevraagd, had de OR dit soort zaken met de directie kunnen bespreken en hadden OR, OC en bonden de ruimte gehad om vooraf met de directie over de te verwachte problemen kunnen praten en tot goede oplossingen kunnen komen. Nu het erop lijkt dat NS heeft nagelaten vooraf advies te vragen, is het aan NS Internationaal

om tot een voor onze leden aanvaardbare oplossingen te komen. Het betekent dus niet dat de medewerkers slechte roosters moeten aanvaarden.

 

Pas op de plaats

We hebben met NS Internationaal afgesproken dat ze onze alternatieven voorstellen gaan onderzoeken en tot dat daarover duidelijkheid is, zal NS Internationaal pas op haar plaats maken.  Dit betekent dat er ook geen vragen aan de medewerkers worden gesteld over welke voorkeuren men heeft. Want om die te kunnen beantwoorden moeten alle alternatieven bekend zijn. Tevens onderzoekt NS Internationaal hoe het zit met een eventueel advies van de OR over het contract.

 

Vakbonden zijn wel alvast benieuwd wat jullie van de ideeën van NS Internationaal en onze alternatieven vinden. Mail dat dan o.v.v. je functie en lidnummer door naar je eigen vakbondsbestuurder. Wij zijn ook benieuwd naar de mening van de ICE-medewerkers die geen vakbondslid zijn. Dus ben je (nog) geen vakbondslid, mail dan gerust. Uiteraard hebben de vakbondsleden altijd het laatste woord als er gestemd moet worden

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Namens FNV Spoor: Namens de VVMC: Namens CNV Vakmensen:

 

Henri Janssen Rob de Groot Ike Wiersinga

 

henri.janssen@fnv.nl robdegroot@vvmc.nl i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer