Nieuws

Arriva weigert formeel overleg met de vakbonden over Amfibie

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Arriva weigert formeel overleg met de vakbonden over Amfibie

 

Arriva weigert formeel overleg met de vakbonden over Amfibie:
De opvolger van het schillenmodel  


Is Amfibie in strijd met de cao ov en mulitmodaal?
Begin maart zijn wij door Arriva geïnformeerd over de opvolger van het schillenmodel: Amfibie. Arriva beoogt met het nieuwe model iedereen binnen  boord te houden èn een aantrekkelijke werkgever te blijven voor nieuwe aanwas en daarnaast moet het nieuwe model er ook voor zorgen dat Arriva competitief kan zijn in de markt.
 
Door Amfibie wordt meer flexibiliteit van het personeel gevraagd: “verhoging van de flexibiliteit van het gehele personeelsbestand, zowel binnen  Team vast als Team Flexibel”. Alvorens Flex wordt ingezet wordt binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid een beroep gedaan op de flexibiliteit van de groep Vast. Iedere werknemer jonger dan 50 jaar krijgt individuele onregelmatigheidstoeslag. Het referentiedocument verdwijnt en wordt vervangen door een document “uitgangspunten exploitatie”. Er komt een centrale Dienstindeling.
 
Volgens Arriva voldoet het model Amfibie aan de cao’s binnen Arriva. De vakbonden hebben daar grote vraagtekens bij. Arriva weigert echter elk formeel overleg. Vandaag hebben wij Arriva een overzicht gestuurd van de cao artikelen binnen de cao ov en mumo die volgens ons bedreigd worden door dit model. Arriva heeft reeds op voorhand aangegeven dat zij niet formeel wil overleggen met de vakbonden want haar gesprekspartner is de COR.
 
Aan de zittende COR is instemming op dit model gevraagd. Vakbonden hebben er bij Arriva op aangedrongen om de instemming over te laten aan de nieuwe COR en een achterbanraadpleging te doen over het model zodat er draagvlak gecreëerd kan worden. Maar voor draagvlak heb je ook uitleg nodig en tot nu toe weigert Arriva dus formeel overleg met de vakbonden en krijgen we ook geen kopie van het instemmingsverzoek Amfibie, centrale vakantie- en verlofregeling en harmonsatie reiskostenregeling.
 
Bedrijfsregelingen
Er ligt dus een instemmingsverzoek voor Amfibie maar ook voor één centrale vakantie- en verlofregeling en één voor de harmonisatie van de reiskostenregelingen.
Hierbij probeert men dus in één klap de vakantie-en verlofregeling van Brabant van tafel te krijgen. Ook andere bedrijfsregelingen zoals bijv. gemiddelde onregelmatigheidstoeslag worden in één klap van tafel geveegd. Afspraken die in het artikel 40 overleg met de vakbonden zijn gemaakt, probeert men dus ongedaan te maken en men weigert om daar de vakbonden bij te betrekken.
 
De COR gaat er volgens Arriva over!
 
Vrijwillig afzien van cao artikelen
Al geruime tijd zien we ook dat op de werkvloer op basis van vrijwilligheid wordt afgezien van bepaalde cao-afspraken. Bijv. ten aanzien van de 35% verschuivingstoeslag. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Als Arriva iets wil dat zal ze dat aan de cao tafel met de vakbonden moeten bespreken. Bovendien ondermijnt deze “vrijwilligheid” de cao ov en multimodaal.
 
Dringende oproep: ga niet in op vrijwillige verzoeken zonder de daarbij horende vergoedingen van de cao. Als Arriva iets wil dan kan ze terecht bij de vakbonden. Dat is de juiste weg. Laat je als personeel op de werkvloer niet uiteen spelen.

Klik hier om de bijlage te openen met de brief die gericht is aan
mevrouw Ghislaine Aarts, Arriva Personenvervoer Nederland.
 
Heb je nog vragen of wil je reageren op deze nieuwsbrief?
Neem dan even contact met ons op.
 
 
Sijtze de Bruine                              Marlies Peeters                               Wim Eilert
Bestuurder CNV Vakmensen        Bestuurder FNV Streekvervoer     Bestuurder VVMC
s.debruine@cnvvakmensen.nl     marlies.peeters@fnv.nl                  wimeilert@vvmc.nl
             
 samen denken + samen doen     =           samen sterker !
 

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Nieuw resultaat CAO NS 29 maart 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Algemene Leden Vergadering 17 mei 2024

Algemene ledenvergadering
Nieuws

NS wil het onmogelijke mogelijk maken

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Rail&OV stelt nieuwe overgangsdatum vast.

Pensioen
Nieuws

Info ledenraadplegingen VVMC

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao NS 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer