Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Bij dezen kondigen wij dan ook een eerste reeks collectieve acties aan.

 

Geachte mevrouw Aarts,

Uw schrijven gedateerd 7 december 2022 ontvingen wij in goede orde. Naar aanleiding hiervan berichten wij u als volgt.

Hoewel de VWMO in uw brief meent tegemoetkomingen te doen, moeten wij constateren dat u hiermee niet volledig dan wel in onvoldoende mate aan de eisen van onze leden tegemoetkomt. Onze leden houden vast aan de eisen zoals die verwoord zijn in ons ultimatum van 1 december 2022.

Wij benadrukken dat wij op dit moment niet meer in het stadium van formeel cao?overleg zitten. Uw uitnodiging daarvoor wijzen wij bij dezen dan ook af.

De VWMO heeft de geplande onderhandelingsronde van 1 november 2022 zelf afgezegd, waarna wij hebben moeten concluderen dat partijen uit onderhandeld zijn. Hierom hebben wij u bovengenoemd ultimatum verstuurd. Wel hebben wij de afgelopen tijd contact met de VWMO gehad om te kijken of er voldoende ruimte is om toch tot een cao?akkoord te komen. Dit bleek niet het geval. Uw schrijven gedateerd 7 december 2022 bevestigt dan ook slechts dat wij onder de huidige omstandigheden niet tot een cao?akkoord zullen komen.

Kortom, wij concluderen dat u niet tegemoet komt aan onze eisen zoals verwoord in ons ultimatum d.d. 1 december 2022. Het gestelde ultimatum is inmiddels verlopen en wij gaan verder met het organiseren van collectieve acties.

Bij dezen kondigen wij dan ook een eerste reeks collectieve acties aan. Het betreft regionale stakingsacties. Wij zullen de werknemers vallend onder de cao Multimodaal vervoer, werkzaam op het spoor, waaronder ook uitzendkrachten, oproepen om het werk 24 uur neer te leggen vanaf aanvang dienst tot aan aanvang dienst de volgende dag.

De eerste stakingsdagen hebben wij gepland op de navolgende dagen en door leden met de navolgende standplaatsen:

  • donderdag 15 december, standplaats Friesland/Leeuwarden
  • vrijdag 16 december, standplaats Groningen
  • maandag 19 december, standplaats(en) Emmen, Zwolle en Mariënberg.

Het is mogelijk dat, behalve u en uw leden, ook derden hinder of schade ondervinden van de door ons georganiseerde acties. Dit vloeit logischerwijs voort uit ons actierecht zoals dit is neergelegd in art. 6 lid 4 ESH en is als zodanig rechtmatig. Wij wijzen u erop dat het uw verantwoordelijkheid c.q. die van uw leden is eventuele derden tijdig in kennis te stellen van dit ultimatum en mogelijke acties.

Gelet op voornoemde actiedagen kan het veiligheidsoverleg niet pas op 15 december 2022 plaatsvinden. Wij stellen voor dit op maandag 12 december a.s. te doen, waarbij onze voorkeur wat betreft het tijdstip uitgaat naar 15.00 uur.

Met vriendelijke groeten,

 

Wim Eilert, Vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

De leden konden niet duidelijker zijn.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer