Nieuws

2e Update rechtszaak FNV Spoor en VVMC tegen NS inzake ontslagvergoeding

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Donderdag 22 juli 2021

 

2e Update rechtszaak FNV Spoor en VVMC tegen NS inzake ontslagvergoeding

 

Zoals jullie weten, bereiden onze FNV en VVMC advocaten een rechtszaak voor, tegen NS.

Kort gezegd zullen we drie zaken aan de rechter voorleggen:

  • Wat wordt verstaan onder ‘de wettelijke transitievergoeding zoals geldend op 1 juli 2015‘ zoals opgenomen in artikel 4 sub a onder v van hoofdstuk 11 van de cao? De vakbonden menen dat deze bepaling dusdanig dient te worden uitgelegd dat hiermee tevens wordt bedoeld de regeling zoals neergelegd in het inmiddels vervallen art. 7: 673a BW. NS is van oordeel dat art. 7: 673a BW sinds 1 april 2020 niet meer van toepassing is;
  • Wat wordt verstaan onder ‘sociale uitkeringen’ in artikel 4 sub c onder ii van de cao? De vakbonden menen dat onder sociale uitkeringen niet tevens de PAWW-uitkering valt; NS is van mening dat de PAWW-uitkering wel als sociale uitkering in de zin van artikel 4 dient te worden aangemerkt en dus in mindering mag worden gebracht op de ontslaguitkering;
  • Wat is de betekenis van artikel 26 lid 6 van de cao? Volgens de vakbonden houdt artikel 26 lid 6 van de cao in dat na ontslag de pensioenopbouw wordt gecontinueerd terwijl de premie voor rekening van NS blijft. NS stelt zich op het standpunt dat zij niet gehouden is om na ontslag nog premie te betalen voor een voortzetting van pensioen, omdat artikel 3.5 en 12.7 in het (oude) pensioenreglement inmiddels (na overleg en instemming van onder meer FNV en VVMC) zijn komen te vervallen.

Het voorbereiden van deze procedure kost tijd en we zijn ons ervan bewust dat het einde van de looptijd van de pré-mobiliteit met rasse schreden nadert. Tot op heden weigert NS in te stemmen met ons voorstel om de drie geschilpunten die zijn ontstaan gezamenlijk aan een kantonrechter voor te leggen of in ieder geval een tussentijdse oplossing te bieden zolang er onduidelijkheid over de geschilpunten bestaat. Omdat voor 1 augustus 2021 geen uitspraak van de rechter meer kan worden verkregen, hebben de advocaten er bij NS op aangedrongen alsnog in te stemmen met een voorbehoud in het finaal kwijtingsbeding in de te sluiten vaststellingsovereenkomst. Zo’n voorbehoud zou betekenen dat een eventuele positieve uitspraak van de rechter over de geschilpunten ook zou gelden voor de mensen die nog moeten gaan tekenen. Voor het geval NS hiertoe nog steeds niet wil overgaan, zal op korte termijn de rechter in een zogenaamde collectieve procedure in een kort geding worden gevraagd NS te dwingen een dergelijk voorbehoud op te nemen in vaststellingsovereenkomsten die zij in de toekomst aanbieden, in ieder geval tot het moment dat er duidelijkheid bestaat over de uitleg van gemelde punten. Tegelijkertijd zal op korte termijn een bodemprocedure worden gestart over de bovenstaande drie principiële geschilpunten.

Gelet op het bovenstaande dient dus iedere werknemer zich te realiseren dat men op basis van de huidige stand van zaken een besluit dient te nemen. Dit betekent dat er op dit moment moet worden uitgegaan van de uitleg en berekening van NS en dat jullie op basis hiervan wel of niet akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst. Dit is uiteraard een onverkwikkelijke gang van zaken en is te wijten aan de opstelling van NS. Juist met het oog hierop is door onze advocaten nog een laatste keer de advocaat van NS aangeschreven in de hoop dat ze op hun standpunt terugkomen en alsnog een voorbehoud opnemen in de vaststellingsovereenkomsten.

Wij houden jullie op de hoogte

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de VVMC: Rob de Groot & Wim Eilert

Namens FNV Spoor: Roos Rahimi & Henri Janssen

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer